Ledningssystem

LTH arbetar efter ett ledningssystem för kvalitet, miljö samt arbetsmiljö.

Detta innebär bland annat att projektstyrning, genomgångar och kontroll samt dokumenthantering sker enligt fastställda rutiner. Vid genomförande av projekt lägger vi stor vikt vid miljöhänsyn och hushållning med resurser.

Ledningssystemet följer kraven i kvalitetsstandarden ISO 9001 och miljöstandarden ISO 14001 samt Arbetsmiljöverkets krav på systematiskt arbetsmiljöarbete i AFS 2001:1.

Vårt mål är att utveckla företaget och medarbetarna, så att våra projekt kan genomföras och följas upp till kundernas fulla belåtenhet.