Skyddskommité & skyddsombud

Skyddskommitté

Enligt arbetsmiljölagen ska det finnas en skyddskommitté, eller arbetsmiljökommitté som det också kallas, på arbetsplatser med minst 50 arbetstagare.

LTH’s skyddskommitté består av företagets VD, platschefer, HR-chef, KMA-samordnare och skyddsombud. Med det har vi en bra fördelning mellan arbetsgivar- och arbetstagarsidan. Vårt mål är att träffas fyra gånger per år där vi diskuterar arbetsmiljöfrågor som rör hela företaget.

Det handlar mest om övergripande och principiella frågor. Att arbetsgivare och arbetstagare kommer överens i en gemensam grupp påverkar förstås arbetsmiljön positivt eftersom alla på företaget får en gemensam grund och arbetar mot samma mål.


Skyddsombud

Skyddsombud fungerar som arbetstagarnas representant i arbetsmiljöfrågor.
De ska verka för en bra arbetsmiljö och bevaka arbetsmiljön och att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen. Uppdraget handlar även om att försöka skapa ett bra samarbetsklimat mellan arbetsgivare och arbetstagare så att
arbetsmiljöfrågorna kan få en framträdande plats.

Arbetsgivaren och facket har ett gemensamt ansvar för att det nya skyddsombudet får den utbildning som behövs för att klara sitt uppdrag. I länk finner du vilka utbildningar ett skyddsombud på LTH behöver gå.

480